درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / آیا زودحاضرشدن در نماز جمعه برای خطیب هم جایز است؟

آیا زودحاضرشدن در نماز جمعه برای خطیب هم جایز است؟

تاریخ انتشار : 2015-11-02 | عرض : 2605
- Aa +

هل يشرع  للخطيب التبكير  يوم  الجمعة؟

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف