درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / آیا انجام غسل جمعه پیش از اذان صبح روز جمعه کفایت می کند؟

آیا انجام غسل جمعه پیش از اذان صبح روز جمعه کفایت می کند؟

تاریخ انتشار : 2016-05-21 | عرض : 3026

هل يجزئ  غسل  الجمعة قبل فجر يوم  الجمعة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف