درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

عبادت های قلبی / از عوامل آرامش و قرار قلب

از عوامل آرامش و قرار قلب

تاریخ انتشار : 2016-05-25 | عرض : 3481

من أسباب سكون القلب و اطمئنانه

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف