درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / أنواع رقیه مشروع و آیا اینکه رقیه ویژه ای از رسول الله ثابت شده است؟

أنواع رقیه مشروع و آیا اینکه رقیه ویژه ای از رسول الله ثابت شده است؟

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 4723

أقسام  الرقية الشرعية و هل ثبت عن النبي  شيء  ثابت

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف