درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / بلند کردن دست ها در دعاء چه زمانی جایز می باشد؟

بلند کردن دست ها در دعاء چه زمانی جایز می باشد؟

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 5281

متي يشرع  رفع اليدين في الدعاء

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف