درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

عبادت های قلبی / و آنگاه که دل با تقوی آباد گردد؛

و آنگاه که دل با تقوی آباد گردد؛

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 5202

إذا عمر القلب بالتقوي

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف